Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden voor de "race track coach" app

1. Basisbepalingen

 • 1.1  De volgende gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de racetrackcoach GmbH, henkenbergstr. 34, 44797 Bochum,telefoon: 015752206484,e-mail: Florian.boehnisch@web.de(hierna "provider" genoemd) "Race track coach" (hierna "race track coach" genoemd) en de gebruikers van deze app. De app kan alleen worden gebruikt voor mobiele apparaten waarop de besturingssystemen IOS en Android worden uitgevoerd.
 • 1.2  Afwijkende of in strijd met deze gebruiksvoorwaarden van de gebruikers zijn niet van toepassing.
 • 1.3  Voor de Download van een derde partij gelden ook de voorwaarden van de derde partij.
 • 1.4  Voor de toepassing van de volgende regels is een consument een natuurlijke persoon die een juridische transactie afsluit voor doeleinden die niet primair kunnen worden toegeschreven aan zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit. Ondernemer is elke natuurlijke of rechtspersoon of partnerschap met wettelijke rechten die handelt in de uitoefening van zijn onafhankelijke beroeps-of handelsactiviteit bij het sluiten van een juridische transactie.
 • 1.5  De taal van het contract is Duits.
 • 1.6  De contracttekst wordt door de provider opgeslagen.

2. Onderwerp

 • 2.1  De app "race track coach" biedtde gebruikerverschillende functies op het gebied van Motorsport.Zijomvat onder meereen heelRace track databaseals ookde weergave van lokale omstandigheden, zoals accommodatie in de omgeving van de racebanen.
 • 2.2  De "race trackcoach" app is onderhevig aan een vergoeding.
 • 2.3  Bovendien hebben gebruikers de mogelijkheid om geprefabriceerde race track-analyses te boeken en tegeneenvergoedings door Racers en instructeurs te coachen.

3. Contract

Contract sluiten app

 • 3.1  Als u de app wilt gebruiken, moet u de app eerst volledig installeren. De app wordt aangeboden om te downloaden via de App Store van Apple Inc. en de Google Play Store van Google Inc. (hierna gezamenlijk te noemen "winkels"). De algemene voorwaarden van Apple Inc. zijn van toepassing op het gebruik van de winkels. en Google Inc.
 • 3.2  Het gebruik van de race track coach app vereist nog steeds het aanmaken van een gebruikersaccount; voor dit doel is het noodzakelijk dat de gebruiker zijn naam, zijn e-mailadres en een wachtwoord invoert. De gebruiker is vrij om zijn burgerlijke naam of een pseudoniem aan te geven. De persoonlijke gegevens zullen eindelijk weer aan de gebruiker worden getoond op een overzichtspagina. Alvorens de registratie verklaring in te dienen, heeft de gebruiker de mogelijkheid om alle informatie opnieuw te controleren, te wijzigen of het registratieproces te annuleren. De "volledige registratie" knop stelt de gebruiker in staat om de registratie van de "race track coach" app te voltooien. Na registratie, is een persoonlijke account beschikbaar voor de gebruiker voor hetgebruik van de app"race track coach", die hij kan openen met de toegewezen gebruikersgegevens (loginnaam/wachtwoord)..

Contract conclusie race track analyses

 • 3.3  Reeds bij de vaststelling van de renderinganalyse, onderwerpt de aanbieder aan de gebruiker een bindend aanbod om een overeenkomst te sluiten onder de in de beschrijving vermelde voorwaarden.
 • 3.4  Het contract voor de analyse van hetracecircuit wordt als volgt gesloten:
 • 3.5  De "boek" knop stuurt de gebruiker eerst naar de website https://elopage.com/s/racetrackcoach/pro-notes-spa-francorchamps-deutsch/.
 • 3.6  De gebruiker kan de gewenste koers analyse selecteren en aan de winkelwagen toevoegen. Met de corresponderende knop in de navigatiebalk kan de gebruiker toegang krijgen tot de "winkelwagen" en daar op elk gewenst moment wijzigingen aanbrengen. Na het openen van de pagina"Doorgaannaar de kassa" en het invoeren van de persoonlijke gegevens , evenals de betalingsvoorwaarden, worden alle bestelgegevens opnieuw weergegeven op de pagina met het besteloverzicht.
 • 3.7  Voordat u de bestelling indient, heeft de gebruiker de mogelijkheid om alle informatie hier opnieuw te controleren, om deze te wijzigen (ook via de functie "terug" van de internetbrowser) of om de aankoop te annuleren.
 • 3.8  Door de bestelling via de knop "bestelling met betaling" in te dienen, maakt de gebruiker een bindendaanbod, dat het contract maakt.

Contract conclusie coaching

 • 3.9  Al bij de instelling van de coachings, onderwerpt de aanbieder aan de gebruiker een bindend aanbod om een overeenkomst te sluiten onder de in de beschrijving vermelde voorwaarden
 • 3.10  Het contract voor de coaching is als volgt: Met behulp van de "Book" knop, wordt de gebruiker eerst overgebracht naar de website https://www.timify.com/de-de/profile/racetrackcoach-gmbh/ van de provider terminapp Gmbh. Hier kan de gebruiker de gewenste coaching selecteren voor het boeken via de knop "afspraak nu boeken". De gebruiker kan dan kiezen of hij de reservering maakt via een "Timify account", een facebookaccount of een gast bestelling. Nahet selecteren van het boekingstype en het invoeren van de persoonlijke gegevens en de betalingsvoorwaarden, worden alle reserveringsgegevensopnieuw weergegeven op de pagina met het besteloverzicht. Voordat u de bestelling indient, heeft de gebruiker de mogelijkheid om alle informatie hier opnieuw te controleren, om deze te wijzigen (ook via de functie "terug" van de internetbrowser) of om de boeking te annuleren. Door de boeking via de knop "betalingsbevel" in te dienen, verklaart de gebruiker de aanvaarding van het aanbod op een wettelijk bindende wijze, waarbij de overeenkomst wordt gesloten.
 • 3.11  Voor het gebruik van de aanbieder "Timify" zijn ook de voorwaarden van het bedrijf TerminApp GmbH van toepassing.

4. Prijzen en betalingsvoorwaarden

 • 4.1  De vermelde prijzen vertegenwoordigen de totale prijzen. Ze bevatten alle prijscomponenten inclusief alle toepasselijke belastingen.
 • 4.2  Tenzij anders vermeld, zijn de betalingsrechten die voortvloeien uit de gesloten overeenkomst onmiddellijk verschuldigd voor de betaling.
 • 4.3  De beschikbare betaalmethoden worden in de betreffende aanbieding weergegeven.
 • 4.4  Als u met een creditcard betaalt, wordt uw creditcardrekening gedebiteerd bij het sluiten van het contract.

5. Rechten

 • De gebruiker krijgt alleen het niet-exclusieve, niet-overdraag bare en niet-sublicentieerbaar recht om derace track coachapp te gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden van deze gebruiksvoorwaarden . Verdere gebruiksrechten worden niet verleend. De aanbieder kan het gebruiksrecht intrekken in overeenstemming met de bepalingen voor beëindiging in clausule 6.

6. Technische voorschriften

 • 6.1  Om de"race trackcoach" app te gebruiken,is het een vereiste dat de gebruiker eenmobiel apparaat met Internet heeft dat een van de volgende besturings systemen ondersteunt:
  - iOS versie 10. x of hoger
  - Android van SDK 21 +
 • 6.2  De levering van de diensten veronderstelt de functionaliteit en de operationele gereedheid van de smartphone van de gebruiker, evenals Internet toegang.
 • 6.3  De aanbieder behoudt zich het recht voor om de app "race trackcoach"en de vereisten voor het gebruik ervan aan de marktvoorwaarden voortdurend aan te passen . Voor het gebruik van de app"race track coach" is het daarom vooral noodzakelijk om het besturingssysteem van de smartphone en de app"race track coach" up-to-date te houden . Aanpassingen kunnen ook leiden tot oudere smartphones in het bijzonder niet voldoen aan de eisen in de toekomst, of slechts in beperkte mate.

7. Terugtrekking van de aanbieder van coaching

 • De aanbieder heeft het recht om zich terug te trekken uit de geboekte coaching als de geboekte coach beschikbaar is zonder enige schuld van de aanbieder ondanks zijn contractuele verplichting. In dit geval zal de aanbieder de gebruiker onmiddellijk op de hoogte brengen dat de geboekte coaching niet meer plaatsvindt en zal hij de reeds geleverde diensten onverwijld terugbetalen.

8. Duur/annulering van de"race track coach" app

 • 8.1  Het gebruikers contract loopt voor onbepaalde tijd en kan op elk moment worden beëindigd zonder inachtneming van een deadline door de aanbieder en/of de gebruiker.
 • 8.2  De gebruiker kan de contractuele relatie beëindigen door de app van zijn smartphone te verwijderen. De aanbieder doet afstand van de toegang tot een opzegging.
 • 8.3  Met de verwijdering van de app "race track coach" van de smartphone, wordt het persoonlijke account van de gebruiker niet verwijderd. De gebruiker kan zijn persoonlijke account echter verwijderen via de knop ' account verwijderen ' . 8.4. Beëindiging door de aanbieder is te wijten aan de permanente beëindiging van de diensten jegens de gebruiker.

9. Aansprakelijkheid

 • 9.1  De aanbieder geeft geen garanties met betrekking tot de beschikbaarheid, betrouwbaarheid, functionaliteit of geschiktheid van de app voor de doeleinden van de gebruiker.
 • 9.2  Aansprakelijkheid wordt aangehouden, tenzij in overeenstemming met de wet op de product aansprakelijkheid, als gevolg van opzet, grove nalatigheid, letsel aan het leven, lichaam of gezondheid, de aanname van een kwaliteitsgarantie, frauduleuze verzalting van een defect of schending van wezenlijke contractuele verplichtingen is noodzakelijkerwijs aansprakelijk. Essentiële contractuele verplichtingen zijn dergelijke verplichtingen, waarvan de vervulling de correcte uitvoering van een overeenkomst mogelijk maakt en op wiens naleving de overeenkomstsluitende partijen regelmatig kunnen vertrouwen. De vergoeding voor schending van wezenlijke contractuele verplichtingen is beperkt tot de voorzienbare schade die kenmerkend is voor de overeenkomst, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid.

10. Alternatieve geschillenbeslechting:

 • De Europese Commissie biedt een platform voor buitengerechtelijke online geschillenbeslechting (OS-platform), beschikbaar op https://ec.europa.eu/odr.

11. Rechtskeuze, plaats van uitvoering, bevoegde rechtbank

 • 11.1  Het Duitse recht is van toepassing. In het geval van consumenten is deze rechtskeuze slechts van toepassing voor zover dit de bescherming van dwingende bepalingen van het recht van de staat van de gewone verblijfplaats van de consument niet ontneemt(beginsel van bevoorrechten)
 • 11.2  De plaats van uitvoering voor alle diensten die voortvloeien uit de bestaande zakenrelaties met de aanbiederen de plaats van jurisdictie is de statutaire zetel van deaanbieder, voor zover de gebruiker geen consument is , maar een handelaar, een rechtspersoon van de publiekrechtelijke of een bijzonder Fonds. Hetzelfde geldt indiende gebruiker geen algemene jurisdictie heeft in Duitsland of de EU , of indien de woonplaats of de gewoonlijke residentie niet bekend is op het moment dat de vordering wordt ingesteld. Ditdoet geen afbreuk aan de bevoegdheid om beroep in te stellen bij de rechtbank op een andere juridische plaats van jurisdictie.